Lus Nug Uas Nquag Nug Tas Li

Puas yog qhov no zoo tshaj li qhov tseeb tiag lawm? Kuv yuav paub tau li cas tias qhov no yog lub koom haum uas raug raws cai?

Pab nkag siab txhua nrho koj cov kev txhawj xeeb.Peb xav kom koj hnov tau muaj kev xis nyob nrog rau koj tus kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv.Just The Pill yog tus tswv cuab ntawm Koom Haum Kev Rho Me Nyuam Tawm Hauv Teb Chaws thiab Nev Vawj Kev Saib Xyuas Kev Rho Me Nyuam Tawm.Ntawm no yog nqe lus uas piav qhia txog txoj hauv kev peb pib tam li lub chaw kuaj mob uas tsis vam nyiaj paj tshaj, hauv oos lais uas tau cog lus los ua kom yooj yim zog rau cov tib neeg uas los txais qhov kev saib xyuas kev rho me nyuam tawm.

Yog tias koj txiav txim tias kev tau txais qhov tshuaj rho me nyuam tawm uas peb tau xa tuaj nyob rau hauv kev xa ntawv tsis phim rau koj, ces peb yuav hwm txog qhov ntawd! Peb xav kom koj tshawb nrhiav cov hauv kev xaiv hauv chaw kuaj mob.Ntawm no yog txoj kab txuas nkag mus saib tej cov chaw kuaj mob uas nyob ze koj: www.prochoice.org.

Koj yuav tsum ua yam uas zoo tshaj plaws rau koj! Thiab peb nyob ntawm no pab koj yog tias koj txiav txim tias koj npaj txhij los txais koj qhov tshuaj nyob ntawm tsev.

Dab tsi yog " ntawm kev rho me nyuam tawm uas siv cov tshuaj ntsiav," los sis kev rho me nyuam tawm uas siv tshuaj?

“Kev rho me nyuam tawm uas siv tshuaj ntsiav,” los kuj tau hu ua kev rho me nyuam tawm uas siv tshuaj, yog ib txoj hauv kev uas muaj kev vam meej los xaus cev xeeb me nyuam thaum tseem ntxov (ua ntej 10 vij) yam uas muaj kev nyab xeeb thiab kev siv tau zoo los ntawm kev siv cov tshuaj ua ke xws li: mifepristone thiab misoprostol (los sis miso nkaus xwb, yog tias tsis muaj mifepristone).Mifepristone yuav mus thaiv qhov hormone progesterone uas cheem kev loj hlob ntawm cev xeeb me nyuam, misoprostol yuav tsim ua rau leeg nqaij ntawm lub tsev me nyuam ntswj thiab ntiab tej yam nyob rau sab hauv tawm los, uas tsim ua rau muaj kev nchuav me nyuam tau zoo.

Muaj ob hom kev rho me nyuam tawm uas siv tshuaj ntsiav:

1) Mifepristone ntxiv nrog rau misoprostol: Koj noj ntsiav tshuaj mifepristone ua ntej, noj ntsiav tshuaj misoprostol tuaj tom qab 24 txog 48 teev.Qhov no yog txoj hauv kev uas siv tau zoo tshaj plaws ntawm kev rho me nyuam tawm uas siv cov tshuaj ntsiav (yeej rho tau me nyuam tawm li 95-98%).Muaj cov feem cuam tshuam tsis zoo tsawg tshaj plaws thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Teb Chaws Mes Kas Lub Chaw Tswj Khoom Noj thiab Tshuaj Kho Mob (U.S. Food and Drug Administration, FDA).Qhov no yog hom kev rho me nyuam tawm uas siv cov tshuaj ntsiav uas tau muab los ntawm Planned Parenthood thiab tau txais kev pom zoo siv los ntawm Mes Kas Lub Tsev Kawm Kws Kho Mob Poj Niam Yug Me Nyuam thiab Kws Kho Kab Mob Poj Niam (American College of Obstetricians and Gynecologists).

2) Misoprostol nkaus xwb: Kev rho me nyuam tawm uas siv cov tshuaj ntsiav kuj tuaj yeem ua tau uas siv cov tshuaj ntsiav misoprostol nkaus xwb.Qhov no muaj kev siv tau zoo tsawg dua li thaum siv mifepristone thiab misoprostol ua ke (tuaj yeem rho tau me nyuam tawm thaj tsam li 85%).Koom Haum Kev Noj Qab Haus Huv Ntiaj Teb (World Health Organization) lees txais qhov kev siv tib qhov tshuaj misoprostol rau kev rho me nyuam tawm thaum tseem ntxov thaum tsis muaj mifepristone.

Tag nrho ob txoj hauv kev no puav leej muaj kev siv tau zoo thiab muaj kev nyab xeeb heev.Cov poj niam thoob plaws lub ntiaj teb los kuj siv ob txoj hauv kev no mus dav heev lawm.

Saib daim vis dis aus los ntawm International Planned Parenthood Federation hais txog qhov siv tau zoo ntawm cov tshuaj ntsiav rho me nyuam tawm.

Cov tshuaj ntawd ua hauj lwm li cas?

Cov tshuaj ntsiav rho me nyuam tawm ua hauj lwm los ntawm kev thaiv cov progesterone tsis pub ntws mus rau tus me nyuam uas xeeb hauv plab uas tab tom loj hlob (mifepristone) thiab tsim ua rau leeg nqaij ntawm lub tsev me nyuam ntswj thiab ntiab tej yam nyob rau sab hauv tawm los (misoprostol), uas tsim ua rau muaj kev nchuav me nyuam tau zoo.Qhov kev paub raws li ib txwm uas cuam tshuam rau hnub muaj ntshav los loj thiab mob plab heev.

Nws yog qhov zoo tshaj plaws uas siv txoj hauv kev no nyob rau hauv huab cua ib puag ncig uas muaj kev xis nyob thiab muaj kev nyab xeeb, thiab tej zaum nws yuav tsis yog txoj hauv kev xaiv uas phim rau cov neeg uas tsis muaj tsev nyob los sis tsis muaj kev sib raug zoo yam uas muaj kev nyab xeeb.

Nws puas muaj kev nyab xeeb? Dab tsi yog cov kev pheej hmoo?

Kev siv cov tshuaj ntsiav rho me nyuam tawm muaj kev nyab xeeb heev.Cov tshuaj ntsiav rho me nyuam tawm muaj kev nyab xeeb tshaj plaws rau cov kev xeeb me nyuam tau tsawg tshaj li 10 vij (tsawg tshaj li 70 hnub, uas suav txij thawj hnub ntawm qhov kev coj khaub ncaws raws li ib txwm zaum kawg nkaus los).Qib kev muaj cov mob cuam tshuam uas tseem ceeb nyob rau ncua sij hawm kev rho me nyuam tawm thaum tseem ntxov yog muaj qis heev, thiab yog tias rho me nyuam tawm ntxov npaum li cas, ces yuav muaj cov hwv tsam muaj cov mob cuam tshuam tsawg npaum li ntawd.

Nws yog qhov zoo tshaj uas siv mifepristone ntxiv nrog rau misoprostol vim nws muaj kev siv tau zoo tshaj.Tab sis qee zaus cov ntsiav tshuaj mifepristone nrhiav nyuaj heev nyob rau hauv Tebchaws Meskas.Koom Haum Kev Noj Qab Haus Huv Ntiaj Teb hais tias nws yeej muaj kev nyab xeeb uas siv tib qhov tshuaj misoprostol xwb thaum tsis muaj mifepristone.

Ib qhov kev pheej hmoo yog qhov tias tsam cov tshuaj ntsiav rho me nyuam tawm ho tsis ua hauj lwm zoo (tej zaum cov tshuaj ntawd yuav xaus tsis tau qhov cev xeeb me nyuam).Cov tshuaj ntsiav yuav muaj kev siv tau zoo tsawg zog thaum siv qhov tshuaj misoprostol xwb los sis thaum tau noj cov tshuaj ntsiav tuaj tom qab cev xeeb me nyuam.Cov kws pab kho mob feem coob xav kom ua qhov kev kuaj cev xeeb me nyuam 3-4 vij tom qab noj cov tshuaj ntsiav txhawm rau ua kom ntseeg siab tias cov tshuaj ntawd yeej siv tau zoo tiag.Yog tias kuaj pom muaj cev xeeb me nyuam, ces nws tseem ceeb heev uas yuav tau ua kev saib xyuas raws qab xyuas.(Cim tseg: qhov kev kuaj cev xeeb me nyuam uas tau ua ntxov zog 3-4 vij tom qab kev rho me nyuam tawm tej zaum yuav qhia pom tias cev xeeb me nyuam uas yog cuav vim nws siv sij hawm rau cov hormone cev xeeb me nyuam tawm los ntawm lub cev.)

Lwm qhov kev pheej hmoo ntxiv ces yog cev xeeb me nyuam nyob rau sab nrauv lub tsev me nyuam.Qhov no tau hu ua cev xeeb me nyuam tsis zoo li ib txwm los sis cev xeeb me nyuam ntawm txoj hlab zaus qe.Qhov no muaj tsawg heev (tsuas yog thaj tsam li 2 leej ntawm txhua – txhua 100 leej uas cev xeeb me nyuam).Nyob rau hauv cov xwm txheej no, cov tshuaj ntsiav rho me nyuam tawm yuav tsis ua hauj lwm thiab tus neeg ntawd yuav tsum tau mus cuag kws kho mob tam sim ntawd, uas tuaj yeem thov tau kev kho mob ntawm tej lb chaw kho mob.Vim yog qhov kev pheej hmoo me – me no, nws thiaj li yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum tau ua qhov kev kuaj cev xeeb me nyuam 3-4 vij tom qab kev noj cov tshuaj ntsiav thiab rhiav kev saib xyuas tam sim ntawd yog tias kuaj pom muaj me nyuam.Dhau li no lawm nws kuj tseem ceeb uas yuav tau nrhiav kev saib xyuas yog tias muaj tej cov tsos mob los sis cov yam ntxwv mob ntawm cev xeeb me nyuam mus yam tsis tu ncua tom qab kev rho me nyuam tawm (xws li mob plab heev thiab mob plab heev zuj zus tuaj, feem ntau lawm yog tias nws mob ntawm ib sab plab).Cev xeeb me nyuam uas tsis zoo li ib txwm yog muaj tsawg heev tab sis tuaj yeem tsim ua rau muaj feem cuam tshuam tsis zoo loj rau kev noj qab haus huv.

Kuv tuaj yeem siv tau cov tshuaj ntsiav rho me nyuam tawm rau qhov cev xeeb me nyuam deb npaum cas?

FDA tau pom zoo siv cov tshuaj ntsiav rho me nyuam tawm rau qhov cev xeeb me nyuam ntev txog li 10 vij.Lub tshuab xam zauv no tuaj yeem pab ua rau koj paub tias koj cev xeeb me nyuam tau pes tsawg vij lawm (saib raws li thawj hnub ntawm koj qhov kev coj khaub chaws zaum kawg nkaus).Tej zaum cov tib neeg uas tsis paub thawj hnub ntawm lawv li kev coj khaub ncaws zaum kawg nkaus los sis tus uas muaj cov kev coj khaub ncaws los tsis zoo li ib txwm yuav tsum tau mus ua qhov kev tsom saib los sis kev kuaj pelvic txhawm rau saib seb lawv cev xeeb me nyuam pes tsawg vij lawm.

Tus nqi li cas? Koj puas siv kev tuav pov hwm?

Cov nqi nyiaj siv rau kev muab kev saib xyuas rau ib tug neeg mob yog $350 (suav nrog nqi chaw muag tshuaj).Peb vam tias yuav lees xais tau Medicaid sai – sai no, tab sis tsis lees txais kev tuav pov hwm nyob rau lub sij hawm no.

Kuv tuaj yeem vam khom tau dab tsi tom qab noj cov tshuaj ntsiav rho me nyuam tawm?

Cov tshuaj ntsiav rho me nyuam tawm yuav tsim ua rau muaj ntshav los thiab mob plab.Qhov no yog ib feem raws li ib txwm ntawm txheej txheem kev rho me nyuam tawm thiab qhia pom tias cov tshuaj ntsiav tab tom ua hauj lwm.Muaj ntau leej neeg tsis muaj cov tsos mob dab tsi tom qab kev noj thawj ntsiav tshuaj (mifepristone).Feem ntau lawm qhov los ntshav thiab mob plab yuav pib sai – sai tom qab kev noj xuv tshuaj ntsiav thib ob (misoprostol).

Tej zaum qhov los ntshav yuav los loj tshaj li kev coj khaub ncaws uas raws li ib txwm thiab qhov mob plab yuav mob heev zuj zus mus.Qhov no yuav sib txawv rau txhua tej tus neeg thiab sib txawv mus raws li ncua sij hawm ntev uas cev xeeb me nyuam.

Lwm cov feem cuam tshuam tsis zoo raws li ib txwm suav nrog kev hnov tau mob koj lub plab, nthuav, raws plab, mob tob hau, kiv tob hau, thiab ua npaws.

Thov nrhiav kev pab tam sim ntawd los ntawm tus kws tshwj xeeb fab kev kho mob yog tias koj muaj tej qhov twg ntawm cov tsos mob loj no:

 • los ntshav tsau ntub tag ntau tshaj 2 daim pawm maxi rau ib teev uas ntev tshaj li 2 teev sib lawg liag, LOS SIS
 • ua npaws kub tshaj li 100.4 degrees Fahrenheit rau ncua sij hawm ntev tshaj li 24 teev, LOS SIS
 • ua npaws kub tshaj li 102.2 degrees Fahrenheit nyob rau ncua sij hawm ntev

Txoj hauv kev npaj:
Txhawm rau npaj noj qhov tshuaj thib ob nyob ntawm tsev, abortionfinder.org xav kom txheeb sau ua ke cov khoom txuas mus no ua ntej:

 • Daim ntaub sov
 • Cov khaub ncaws uas hnav tau xis nyob, uas suav nrog lub ris hnav tuaj hauv qab uas xis nyob
 • Cov pawm maxi uas nqus tau ntshav zoo
 • Daim pam vov nyob rau xwm txheej uas koj ua daus no
 • Cov nplais dej khov thiab/los sis dej khov ua tus txhawm rau nqus nyob rau xwm txheej uas koj hnov xeev siab los sis nthuav
 • Cov khoom noj uas zom tau yooj yim xws li plain crackers, mov dawb, txiv tsawb, kua zaub, thiab khob cij nplais
 • Qee yam uas yuav tsim kev tab kaum rau koj, xws li yeeb yaj kiab, this vis, ntawv xov xwm, cov phau ntawv xim, los sis cov nkees vis dis aus
 • Tus phooj ywg los sis lwm tus neeg pab txhawb kom koj muaj kev sib raug zoo thiab pab koj txhua yam uas koj xav tau kev pab.
Kev muaj cai theej tawm thiab kev theej tawm; 2024 Just The Pill.Txwv Tsis Pub Yuam Txhua Txoj Cai.