Thov tos daim foos uas yuav rub nkag saum toj.Qhov no tej zaum yuav siv sij hawm li ob peb feeb.

Yog tias koj tsis nyob rau hauv Colorado, Minnesota, Montana, los sis Wyoming, thiab tsis tuaj yeem mus tau rau ntawd, ces mus saib Kuv Xav Tau qhov Kev Rho Me Nyuam Tawm (I Need an Abortion) los kawm paub ntxiv txog cov hauv kev xaiv nyob rau hauv koj cheeb tsam.

Kev muaj cai theej tawm thiab kev theej tawm; 2024 Just The Pill.Txwv Tsis Pub Yuam Txhua Txoj Cai.