Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Thông tin của Quý vị. Quyền của Quý vị. Trách nhiệm của Chúng tôi.

Thông báo này mô tả cách sử dụng và tiết lộ thông tin y tế về quý vị cũng như cách quý vị có thể tiếp cận thông tin này. Hãy đọc kỹ thông báo.

Quyền của Quý vị

Quý vị có quyền:

 • Nhận bản sao hồ sơ y tế bản giấy hoặc bản điện tử của quý vị
 • Chỉnh sửa hồ sơ y tế bản giấy hoặc bản điện tử của quý vị
 • Yêu cầu cách thức liên lạc bí mật
 • Yêu cầu chúng tôi hạn chế các thông tin mà chúng tôi chia sẻ
 • Nhận danh sách những người mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin của quý vị
 • Nhận bản sao của thông báo về quyền riêng tư này
 • Chọn người đại diện cho quý vị
 • Nộp đơn khiếu nại nếu quý vị cho rằng quyền riêng tư của mình đã bị vi phạm


Lựa chọn của Quý vị

Quý vị có các lựa chọn về cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin khi chúng tôi:

 • Thông báo cho gia đình và bạn bè về tình trạng của quý vị
 • Cung cấp cứu trợ thảm họa
 • Đưa quý vị vào danh sách bệnh nhân của bệnh viện
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần
 • Tiếp thị dịch vụ của chúng tôi và bán thông tin của quý vị
 • Gây quỹ


Việc Sử dụng và Tiết lộ Thông tin của Chúng tôi

Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin của quý vị khi chúng tôi:

 • Điều trị cho quý vị
 • Điều hành tổ chức của chúng tôi
 • Lập hóa đơn các dịch vụ của quý vị
 • Trợ giúp các vấn đề về sức khỏe và an toàn cộng đồng
 • Làm nghiên cứu
 • Tuân thủ luật pháp
 • Phản hồi các yêu cầu về hiến tặng nội tạng và mô
 • Làm việc với nhân viên giám định y tế hoặc giám đốc tang lễ
 • Giải quyết vấn đề bồi thường cho người lao động, thực thi pháp luật và các yêu cầu khác của chính phủ
 • Phản hồi các vụ kiện và hành động pháp lý


Quyền của quý vị

Quý vị có một số quyền nhất định đối với thông tin sức khỏe của mình. Phần này giải thích các quyền của quý vị và một số trách nhiệm của chúng tôi trong việc giúp đỡ quý vị.

 • Nhận bản sao điện tử hoặc giấy của hồ sơ y tế của quý vị
  • Quý vị có thể yêu cầu xem hoặc nhận bản sao hồ sơ y tế của quý vị dưới dạng bản điện tử hoặc giấy và các thông tin sức khỏe khác mà chúng tôi có về quý vị. Hãy hỏi chúng tôi cách làm điều này. Chúng tôi sẽ cung cấp một bản sao hoặc bản tóm tắt về thông tin sức khỏe của quý vị, thường trong 30 ngày kể từ ngày quý vị yêu cầu.
  • Chúng tôi có thể thu một khoản phí hợp lý dựa trên chi phí.
 • Yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hồ sơ y tế của quý vị
  • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa thông tin sức khỏe về quý vị mà quý vị cho là không chính xác hoặc không đầy đủ. Hãy hỏi chúng tôi cách làm điều này.
  • Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của quý vị nhưng sẽ gửi cho quý vị văn bản giải thích lý do từ chối trong vòng 60 ngày.
 • Yêu cầu phương thức liên lạc bí mật
  • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi liên lạc với quý vị theo một cách cụ thể (chẳng hạn như qua điện thoại nhà riêng hoặc văn phòng) hoặc gửi thư đến một địa chỉ khác.
  • Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý.
 • Yêu cầu chúng tôi giới hạn những gì chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ
  • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi không sử dụng hoặc chia sẻ một số thông tin sức khỏe nhất định cho mục đích điều trị, thanh toán hoặc vận hành của chúng tôi. Chúng tôi không bắt buộc phải đồng ý với yêu cầu của quý vị và chúng tôi có thể từ chối nếu điều đó ảnh hưởng đến việc chăm sóc cho quý vị.
  • Nếu quý vị tự chi trả toàn bộ cho một dịch vụ hoặc vật dụng chăm sóc sức khỏe, thì quý vị có thể yêu cầu chúng tôi không chia sẻ thông tin đó với công ty bảo hiểm sức khỏe của quý vị cho mục đích thanh toán hoặc vận hành của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đồng ý với điều này trừ khi luật pháp yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin đó.
 • Nhận danh sách những người mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin
  • Quý vị có thể yêu cầu nhận danh sách (bản liệt kê) những lần chúng tôi chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị trong sáu năm trước ngày quý vị yêu cầu, các bên được chia sẻ thông tin đó và lý do chia sẻ.
  • Chúng tôi sẽ liệt kê tất cả các lần tiết lộ thông tin ngoại trừ những tiết lộ thông tin về điều trị, thanh toán và hoạt động chăm sóc sức khỏe cũng như một số lần tiết lộ thông tin khác (chẳng hạn như những lần tiết lộ thông tin theo yêu cầu của quý vị). Chúng tôi cung cấp miễn phí một bản liệt kê cho mỗi năm nhưng sẽ thu một khoản phí hợp lý, dựa trên chi phí nếu quý vị yêu cầu thêm một bản liệt kê khác trong vòng 12 tháng.
 • Nhận bản sao của thông báo về quyền riêng tư này
  • Quý vị có thể yêu cầu bản sao bằng giấy của thông báo này bất kỳ lúc nào, ngay cả khi quý vị đã đồng ý nhận thông báo bằng bản điện tử. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho quý vị một bản sao bằng giấy.
 • Chọn người đại diện cho quý vị
  • Nếu quý vị đã ủy quyền ai đó làm người đại diện về y tế của quý vị hoặc nếu có người là giám hộ hợp pháp của quý vị, thì người đó có thể thực hiện các quyền của quý vị và đưa ra các lựa chọn về thông tin sức khỏe của quý vị.
  • Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng người đại diện của quý vị có thẩm quyền này và có thể thay mặt quý vị trước khi chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào.
 • Nộp đơn khiếu nại nếu quý vị cảm thấy quyền của mình bị vi phạm
  • Quý vị có thể khiếu nại nếu quý vị cảm thấy chúng tôi đã vi phạm quyền của quý vị bằng cách liên lạc với chúng tôi theo thông tin trên trang 1.
  • Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên Office for Civil Rights (Văn phòng Dân quyền) của U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ) bằng cách gửi thư đến 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, gọi tới số 1-877-696-6775 hoặc truy cập www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints /. Chúng tôi sẽ không trả đũa quý vị vì đã nộp đơn khiếu nại.

Lựa chọn của Quý vị

Đối với một số thông tin sức khỏe nhất định, quý vị có thể cho chúng tôi biết lựa chọn chia sẻ thông tin của quý vị. Nếu quý vị có một lựa chọn cụ thể về cách chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị trong các tình huống được mô tả bên dưới, hãy trao đổi với chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết quý vị muốn chúng tôi làm gì và chúng tôi sẽ làm theo hướng dẫn của quý vị.

Trong những trường hợp này, quý vị có cả quyền và lựa chọn yêu cầu chúng tôi:

 • Chia sẻ thông tin với gia đình, bạn bè thân thiết hoặc những người khác tham gia vào việc chăm sóc quý vị
 • Chia sẻ thông tin trong tình huống cứu trợ thảm họa
 • Đưa thông tin của quý vị vào danh bạ bệnh viện

Nếu quý vị không thể cho chúng tôi biết lựa chọn của quý vị, chẳng hạn như vì quý vị bất tỉnh, chúng tôi sẽ có thể chia sẻ thông tin của quý vị nếu tin rằng đó là vì lợi ích tốt nhất của quý vị. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của quý vị nếu cần để giảm bớt mối đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra đối với sức khỏe hoặc sự an toàn.

Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin của quý vị trong các trường hợp sau đây trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của quý vị:

 • Cho mục đích tiếp thị
 • Bán thông tin của quý vị
 • Hầu hết các hoạt động chia sẻ ghi chú tâm lý trị liệu

Nếu vì mục đích gây quỹ:

 • Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị để thực hiện nỗ lực gây quỹ, nhưng quý vị có thể yêu cầu chúng tôi ngừng liên lạc với quý vị.


Việc Sử dụng và Tiết lộ Thông tin của Chúng tôi

Chúng tôi thường sử dụng hoặc chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị như thế nào?

Chúng tôi thường sử dụng hoặc chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị cho các mục đích sau.

 • Điều trị cho quý vị
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin sức khỏe của quý vị và chia sẻ thông tin đó với các chuyên gia khác đang điều trị cho quý vị. Ví dụ: Bác sĩ đang điều trị thương tích cho quý vị hỏi bác sĩ khác về tình trạng sức khỏe tổng thể của quý vị.
 • Điều hành tổ chức của chúng tôi
  • Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị để điều hành phòng khám, cải thiện dịch vụ chăm sóc cho quý vị và liên lạc với quý vị khi cần thiết. Ví dụ: Chúng tôi sử dụng thông tin sức khỏe của quý vị để quản lý việc điều trị và dịch vụ của quý vị.
 • Lập hóa đơn các dịch vụ của quý vị
  • Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị để lập hóa đơn và nhận thanh toán từ các chương trình bảo hiểm sức khỏe hoặc các tổ chức khác. Ví dụ: Chúng tôi cung cấp thông tin về quý vị cho chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị để chương trình đó thanh toán cho các dịch vụ của quý vị.

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị theo những cách nào khác?

Chúng tôi được phép hoặc bắt buộc phải chia sẻ thông tin của quý vị theo những cách khác – thường là theo những cách có lợi cho cộng đồng, chẳng hạn như vì mục đích nghiên cứu và sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi phải đáp ứng nhiều điều kiện pháp lý trước khi có thể chia sẻ thông tin của quý vị cho những mục đích này. Để biết thêm thông tin, hãy xem: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.

 • Trợ giúp các vấn đề về sức khỏe và an toàn công cộng
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị trong một số trường hợp nhất định như:
   • Ngăn ngừa bệnh tật
   • Hỗ trợ thu hồi sản phẩm
   • Báo cáo phản ứng bất lợi của thuốc
   • Báo cáo nghi ngờ tình trạng ngược đãi, bỏ bê hoặc bạo lực gia đình
   • Ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe hoặc sự an toàn của bất kỳ ai
 • Thực hiện nghiên cứu
  • Chúng tôi có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của quý vị cho nghiên cứu sức khỏe.
 • Tuân thủ luật pháp
  • Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về quý vị nếu luật pháp tiểu bang hoặc liên bang yêu cầu, bao gồm cả với Department of Health and Human Services (Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh) nếu họ muốn biết liệu chúng tôi có tuân thủ luật về quyền riêng tư của liên bang hay không.
 • Phản hồi các yêu cầu về hiến tặng nội tạng và mô
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị với các tổ chức thu mua nội tạng.
 • Làm việc với nhân viên giám định y tế hoặc giám đốc tang lễ
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe với nhân viên điều tra những vụ tử vong bất thường, nhân viên giám định y tế hoặc giám đốc tang lễ khi một người qua đời.
 • Phản hồi các yêu cầu bồi thường cho người lao động, thực thi pháp luật và các yêu cầu khác của chính phủ
  • Chúng tôi có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị:
   • Để xử lý các yêu cầu bồi thường cho người lao động
   • Cho mục đích thực thi pháp luật hoặc với một viên chức thực thi pháp luật
   • Với cơ quan giám sát y tế đối với các hoạt động được pháp luật cho phép
   • Với các cơ quan đặc biệt của chính phủ như cơ quan quân sự, an ninh quốc gia và dịch vụ bảo vệ tổng thống
 • Phản hồi các vụ kiện và hành động pháp lý
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị để đáp lại lệnh của tòa án hoặc hành chính hoặc trát đòi hầu tòa.

Trách nhiệm của Chúng tôi

 • Theo yêu cầu pháp luật, chúng tôi phải đảm bảo sự riêng tư và bảo mật của thông tin sức khỏe được bảo vệ của quý vị.
 • Chúng tôi sẽ nhanh chóng cho quý vị biết nếu xảy ra vi phạm có thể làm tổn hại đến quyền riêng tư hoặc bảo mật thông tin của quý vị.
 • Chúng tôi phải tuân theo các nghĩa vụ và quy định về quyền riêng tư được mô tả trong thông báo này và cung cấp cho quý vị một bản sao của thông báo đó.
 • Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của quý vị ngoài những thông tin được mô tả ở đây trừ khi quý vị cho chúng tôi biết bằng văn bản. Sau khi quý vị cho phép chúng tôi làm điều đó, quý vị có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào. Hãy cho chúng tôi biết bằng văn bản nếu quý vị thay đổi ý định.

Để biết thêm thông tin, xem: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html.


Đạo luật Hồ sơ Y tế Minnesota (Minnesota Health Records Act, MHRA) có các giới hạn cao hơn đối việc tiết lộ thông tin theo những cách sau:

 • Quyền của bệnh nhân: MHRA thường cho phép bệnh nhân quyền truy cập hồ sơ y tế của họ nếu bệnh nhân yêu cầu. Ngoài ra, các nhà cung cấp phải cung cấp thông báo bằng văn bản về các thực hành của họ đối với hồ sơ y tế và thông báo bằng văn bản về quyền tiếp cận hồ sơ của bệnh nhân.
 • Tiết lộ hồ sơ y tế: Theo MHRA, hồ sơ y tế chỉ có thể được tiết lộ cho bên thứ ba khi có văn bản chấp thuận có chữ ký và ghi rõ ngày tháng hoặc khi được cho phép theo một luật lệ cụ thể. Văn bản chấp thuận có chữ ký và ghi rõ ngày tháng thường có giá trị trong một năm trừ khi có quy định khác.
 • Hình phạt: Các nhà cung cấp ở Minnesota có thể phải đối mặt với vụ kiện thu hồi giấy phép hoặc chịu trách nhiệm dân sự nếu không tuân thủ MHRA. Các hành vi vi phạm MHRA có thể là căn cứ để Board of Medical Practice (Hội đồng Hành nghề Y tế) áp dụng biện pháp kỷ luật. Ngoài ra, bác sĩ có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, chi phí và phí luật sư nếu có hành vi tiết lộ hồ sơ y tế vi phạm MHRA.

Chúng tôi không bao giờ tiếp thị hoặc bán thông tin cá nhân. Ngày hiệu lực của Thông báo này 9/20/20

Viên chức về Quyền riêng tư: Bác sĩ Julie Amaon, Giám đốc Y tế [email protected] (320) 905-9921

Thay đổi các Điều khoản của Thông báo này
Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của thông báo này và những thay đổi đó sẽ áp dụng cho mọi thông tin chúng tôi có về quý vị. Thông báo mới sẽ được cung cấp theo yêu cầu, tại văn phòng của chúng tôi và trên trang web của chúng tôi.

Bản quyền © 2024Just The Pill. Đã đăng ký Bản quyền.