Txoj Cai Hais Txog Kev Ntiag Tug

Koj Cov Ntaub NtawvKoj Cov Kev Muaj CaiPeb Cov Luag Hauj Lwm.

Tsab ntawv ceeb toom no piav qhia txog txoj hauv kev yuav siv thiab nthuav tawm koj cov ntaub ntawv kho mob thiab txoj hauv kev koj yuav mus siv tau cov ntaub ntawv no.Thov ua zoo tshab xyuas.

Koj Cov Kev Muaj Cai

Koj muaj cai:

 • Thov daim theej tawm ntawm koj daim ntawv los sis ntaub ntawv sau tseg txog fab kev kho mob hauv es lev taus niv
 • Hloov kho koj daim ntawv los sis ntaub ntawv sau tseg txog fab kev kho mob hauv es lev taus niv
 • Thov kev sib txuas lus uas tsis pub lwm tus paub
 • Thov kom peb muaj ciam txwv rau cov ntaub ntawv uas peb faib tawm
 • Thov daim npe cov neeg uas peb tau faib tawm koj cov ntaub ntawv rau
 • Thov daim theej tawm ntawm daim ntawv ceeb toom txog kev ntiag tug no
 • Xaiv qee tus neeg los ua kev nqis tes rau koj
 • Xa daim ntawv tsis txaus siab yog tias koj ntseeg tias muaj kev yuam cai rau koj cov kev muaj cai txog kev ntiag tug


Koj Cov Kev Xaiv

Koj muaj qee cov kev xaiv nyob rau hauv txoj hauv kev uas peb siv thiab faib tawm cov ntaub ntawv thaum uas peb:

 • Qhia tsev neeg thiab cov phooj ywg hais txog koj tus yam ntxwv mob
 • Muab kev txo xwm txheej kub ntxhov
 • Suav nrog koj nyob rau hauv phau ntawv teev npe tsev kho mob
 • Muab kev saib xyuas kev noj qab haus huv fab siab ntsws
 • Ua lag luam peb cov kev pab cuam thiab muag koj cov ntaub ntawv
 • Muab cov peev nyiaj pab


Peb Cov Kev Siv thiab Cov Kev Nthuav Tawm

Tej zaum peb yuav siv thiab faib tawm koj cov ntaub ntawv thaum uas peb:

 • Kho koj
 • Lis hauj lwm peb lub koom haum
 • Sau nqi koj cov kev pab cuam
 • Pab daws cov teeb meem fab zej tsoom li kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb
 • Ua kev tshawb nrhiav
 • Ua raws li txoj kev cai lij choj
 • Teb rov qab rau cov kev thov kev pub nqaij nruab nrog cev thiab tsig nqaij
 • Ua hauj lwm nrog rau tus neeg kuaj xyuas fab kev kho mob los sis tus thawj kav xwm kev pam tuag
 • Daws cov teeb meem nyiaj pab rau neeg ua hauj lwm, chaw yuam siv kev cai lij choj thiab lwm cov kev thov ntawm nom tswv
 • Teb rov qab rau cov kev foob thiab cov kev nqis tes fab kev cai lij choj


Koj Cov Kev Muaj Cai

Thaum hais txog koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv, koj muaj qee cov kev muaj cai.Nqe no yuav piav qhia txog koj cov kev muaj cai thiab peb qee cov luag hauj lwm los pab koj.

 • Thov daim theej tawm ntawm koj li ntaub ntawv sau tseg txog fab kev kho mob hauv es lev taus niv los sis ua daim ntawv
  • Koj tuaj yeem thov saib los sis thov tau daim ntawv theej tawm ntawm koj li ntaub tawv sau tseg txog fab kev kho mob thiab lwm cov ntaub ntawv uas peb muaj hais txog koj hauv es lev taus niv los sis ua daim ntawv.Nug peb seb yuav ua qhov no li cas.Peb yuav muab daim theej tawm los sis qhov kev xaus lus ntawm koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv, uas feem ntau lawm nyob rau hauv 30 hnub tom qab tau txais koj qhov kev thov.
  • Tej zaum peb yuav sau nqi raws li muaj zoo laj thawj, raws li tus nqi uas tau siv.
 • Thov kom peb kho koj cov ntaub ntawv sau tseg txog fab kev kho mob
  • Koj tuaj yeem thov tau kom peb kho cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv hais txog koj uas koj xav tias tsis raug los sis ua tsis tiav.Nug peb seb yuav ua qhov no li cas.
  • Tej zaum peb yuav hais tias “tsis kam (no)” rau koj qhov kev thov, tab sis peb yuav qhia lub laj thawj tias vim li cas uas yog sau ua ntaub ua ntawv qhia nyob rau hauv 60 hnub.
 • Thov cov kev sib txuas lus uas tsis pub lwm tus paub
  • Koj tuaj yeem hais kom peb txuas lus nrog koj nyob rau txoj hauv kev uas tshwj xeeb (piv txwv, siv tus xov tooj hauv tsev los sis chaw ua hauj lwm) los sis xa ntawv mus rau qhov chaw nyob uas sib txawv.
  • Peb yuav hais tias “kam (yes)” rau txhua cov kev thov raws li muaj zoo laj thawj.
 • Thov kom peb muaj ciam txwv rau tej yam uas peb siv thiab faib tawm
  • Koj tuaj yeem hais peb kom txhob siv los sis faib tawm qee yam ntaub ntawv kev noj qab haus huv rau kev kho mob, kev them nqi los sis peb li kev lis hauj lwm.Peb tsis tas yuav pom zoo rau koj qhov kev thov, thiab tej zaum peb yuav hais tias “tsis kam (no)” yog tias nws yuav muaj feem cuam tshuam tsis zoo rau koj qhov kev saib xyuas.
  • Yog tias koj them rau qhov kev pab cuam los sis qhov khoom saib xyuas kev noj qab haus huv uas yus them yus tag nrho, ces koj tuaj yeem thov tau kom peb txhob faib tawm cov ntaub ntawv ntawd rau cov hom phiaj kev them nyiaj los sis peb cov kev ua hauj lwm nrog rau koj tus neeg tuav pov hwm kev noj qab haus huv.Peb yuav hais tias “kam” tshwj tsis yog kev cai lij choj teeb tseg tias kom peb faib tawm cov ntaub ntawv ntawd.
 • Thov daim npe cov neeg uas peb faib tawm cov ntaub ntawv rau
  • Koj tuaj yeem thov tau daim npe (kev teev npe) ntawm cov sij hawm uas peb tau faib tawm koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv nyob rau hauv rau lub xyoo ua ntej hnub tim koj thov, tus neeg uas peb tau faib tawm cov ntaub ntawv ntawd rau, thiab lub laj thawj.
  • Peb yuav suav nrog txhua cov kev nthuav tawm tshwj tsis yog cov uas hais txog kev kho mob, kev them nqi, thiab cov kev ua hauj lwm ntawm cov kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv, thiab qee cov kev nthuav tawm (xws li tej yam uas koj tau thov kom peb ua).Peb yuav muab ib daim npe rau ib xyoos yam tsis xam nqi tab sis yuav sau nqi raws li muaj zoo laj thawj, tus nqi uas tau siv yog tias koj thov ib daim ntxiv nyob rau hauv 12 lub hlis.
 • Thov daim theej tawm ntawm daim ntawv ceeb toom txog kev ntiag tug no.
  • Koj tuaj yeem thov tau daim theej tawm ntawm daim ntawv ceeb toom no ua daim ntawv thaum twg los tau, txawm tias koj tau pom zoo los txais daim ntawv ceeb toom hauv es lev taus niv lawm los xij.Peb yuav muab daim ntawv theej tawm uas ua daim ntawv rau koj tam sim ntawd.
 • Xaiv qee tus neeg los nqis tes rau koj
  • Yog tias koj tau muab kev tso cai rau qee tus neeg los sis yog tias qee tus neeg yog koj tus neeg saib xyuas uas raug raws cai, ces tus neeg ntawd tuaj yeem siv tau koj cov kev muaj cai thiab ua cov kev txiav txim hais txog koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv.
  • Peb yuav ua kom ntseeg siab tias tus neeg ntawd muaj qhov kev muaj cai no thiab tuaj yeem ua tau kev nqis tes rau koj ua ntej peb ua tej qhov kev nqis tes twg.
 • Xa daim ntawv tsis txaus siab yog tias koj hnov tau tias muaj kev yuam koj cov kev muaj cai
  • Koj tuaj yeem ua tau kev tsis txaus siab yog tias koj hnov tias peb tau yuam koj cov kev muaj cai los ntawm kev txuas lus rau peb uas siv cov ntaub ntawv nyob rau hauv nplooj 1.
  • Koj tuaj yeem xa tau daim ntawv tsis txaus siab nrog rau Teb Chaws Mes Kas Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Ntsig Txog Cov Kev Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv thiab Tib Neeg (U.S. Department of Health and Human Services) Lub Chaw Ua Hauj Lwm Rau Pej Xeem Cov Kev Muaj Cai los ntawm kev xa tsab ntawv mus rau 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, kev hu rau 1-877-696-6775, los sis kev mus saib www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.Peb yuav tsis ua pauj rau koj rau kev xa qhov kev tsis txaus siab.

Koj Cov Kev Xaiv

Rau qee cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv, koj tuaj yeem qhia tau koj cov kev xaiv rau peb hais txog yam uas peb faib tawm.Yog tias koj nyiam txoj hauv kev uas peb faib tawm koj cov ntaub nyob rau cov xwm txheej uas tau piav qhia rau hauv qab tiag, ces sib tham nrog peb.Qhia rau peb paub txog tej yam uas koj xav kom peb ua, thiab peb yuav ua raws li koj cov lus qhia.

Nyob rau hauv cov xwm txheej no, koj muaj cai thiab kev xaiv tib si los qhia kom peb:

 • Faib tawm cov ntaub ntawv nrog rau koj tsev neeg, cov phooj ywg zoo, los sis lwm cov neeg uas cuam tshuam rau koj qhov kev saib xyuas
 • Faib tawm cov ntaub ntawv nyob rau hauv qhov xwm txheej kev txo xwm txheej kub ntxov
 • Suav koj cov ntaub ntawv rau hauv phau ntawv teev npe tsev kho mob

Yog tias koj tsis tuaj yeem qhia tau koj qhov kev nyiam rau peb, piv txwv yog tias koj tsis nco qab lawm, ces tej zaum peb yuav ua txuas mus ntxiv thiab faib tawm koj cov ntaub ntawv yog tias peb ntseeg tias nws yog qhov uas koj nyiam tshaj plaws.Dhau li no lawm tej zaum peb kuj yuav faib tawm koj cov ntaub ntawv thaum yuav tsum tau faib tawm los txo qhov kev ua mob loj thiab tab tom yuav tshwm sim rau kev noj qab haus huv los sis kev nyab xeeb.

Nyob rau hauv cov xwm txheej no peb yuav tsis faib tawm koj cov ntaub ntawv tshwj tsis yog koj muab kev tso cai uas sau ua ntaub ua ntawv:

 • Cov hom phiaj fab kev kiab khw
 • Muag koj cov ntaub ntawv
 • Kev faib tawm cov ntaub ntawv sau tseg txog kev kho mob puas siab puas ntsws feem ntau

Nyob rau xwm txheej kev muab peev nyiaj pab:

 • Tej zaum peb yuav txuas lus rau koj ua kev muab peev nyiaj pab, tab sis koj tuaj yeem hais tau kom peb txhob txuas lus rau koj ntxiv lawm.


Peb Cov Kev Siv thiab Cov Kev Nthuav Tawm

Feem ntau lawm peb siv thiab faib tawm koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv li cas?

Feem ntau lawm peb siv thiab faib tawm koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv nyob rau hauv cov hauv kev txuas mus no.

 • Kho koj
  • Peb tuaj yeem siv tau thiab faib tawm tau koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv nrog rau lwm cov kws kho mob tshwj xeeb uas tab tom kho koj.Piv txwv: Tus kws kho mob uas tab tom kho koj qhov kev raug mob yuav thov lwm tus kws kho mob hais txog koj tus yam ntxwv mob xam tag nrho.
 • Kev lis peb lub koom haum
  • Peb tuaj yeem siv tau thiab faib tawm tau koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv los ua peb qhov kev nqis tes, txhim kho koj qhov kev saib xyuas, thiab txuas lus rau koj thaum muaj kev tsim nyog.Piv txwv: Peb siv cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv hais txog koj los muab koj qhov kev kho mob thiab cov kev pab cuam.
 • Sau nqi rau koj cov kev pab cuam
  • Peb tuaj yeem siv tau thiab faib tawm tau koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv los sau nqi thiab txais kev them nyiaj los ntawm cov phiaj xwm kev noj qab haus huv los sis lwm cov chaw.Piv txwv: Peb muab cov ntaub ntawv hais txog koj rau koj lub phiaj xwm kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv txhawm rau kom nws thiaj li yuav them rau koj cov kev pab cuam.

Peb tuaj yeem siv tau los sis faib tawm tau koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv ntxiv li cas?

Peb tau tso cai los sis yuav tsum tau faib tawm koj cov ntaub ntawv nyob rau lwm txoj hauv kev – uas feem ntau lawm nyob rau hauv cov hauv kev uas muaj txiaj ntsig zoo rau zej tsoom, xws li zej tsoom li kev noj qab haus huv thiab kev tshawb nrhiav. Peb yuav tsum ua kom tau raws li ntau cov yam ntxwv nyob rau hauv txoj kev cai lij choj ua ntej peb thiaj li yuav tuaj yeem faib tau koj cov ntaub ntawv rau cov hom phiaj no.Rau cov ntaub ntawv kev paub ntxiv saib: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.

 • Pab daws cov teeb meem fab zej tsoom li kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb
  • Peb tuaj yeem faib tawm tau cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv hais txog koj rau qee cov xwm txheej xws li:
   • Kev pov thaiv kab mob
   • Kev pab ua kom nco qab khoom
   • Kev tshaj tawm cov kev fab tshuaj tsis zoo
   • Kev tshaj tawm kev yuam cai, kev tsis saib xyuas zoo, los sis kev ua phem hauv tsev neeg uas tau ua xyem xyav
   • Kev pov thaiv los sis kev txo kev ua mob loj rau tej tus neeg twg li kev noj qab haus huv los sis kev nyab xeeb
 • Ua kev tshawb nrhiav
  • Peb tuaj yeem siv tau los sis faib tawm tau koj cov ntaub ntawv rau qhov kev tshawb nrhiav fab kev noj qab haus huv.
 • Ua raws li txoj kev cai lij choj
  • Peb yuav faib tawm cov ntaub ntawv hais txog koj yog tias xeev thiab tsoom fwv cov kev cai lij choj teeb tseg li ntawd, uas suav nrog rau Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Ntsig Txog Cov Kev Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv thiab Tib Neeg yog tias xav pom tias seb peb puas ua raws li tsoom fwv txoj kev cai lij choj hais txog kev ntiag tug.
 • Teb rov qab rau cov kev thov kev pub dawb nqaij nruab nrog cev thiab tsig nqaij
  • Peb tuaj yeem faib tawm tau cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv hais txog koj nrog rau cov koom haum yuav nqaij nruab nrog cev.
 • Ua hauj lwm nrog rau tus neeg kuaj xyuas fab kev kho mob los sis tus thawj kav xwm fab kev pam tuag
  • Peb tuaj yeem faib tawm tau cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv nrog rau tus neeg ua hauj lwm tshawb xyuas kev tuag, tus neeg kuaj xyuas fab kev kho mob, los sis tus thawj coj fab kev pam tuag thaum tus neeg ntawd tuag.
 • Daws cov teeb meem nyiaj pab rau neeg ua hauj lwm, chaw yuam siv kev cai lij choj, thiab lwm cov kev thov ntawm nom tswv
  • Peb tuaj yeem siv tau los sis faib tawm tau cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv hais txog koj:
   • Rau cov kev thov rov qab cov nyiaj pab rau neeg ua hauj lwm
   • Rau cov hom phiaj ntawm chaw yuam siv kev cai lij choj los sis nrog rau tus neeg ua hauj lwm ntawm lub chaw yuam siv kev cai lij choj
   • Nrog rau cov chaw sawv cev saib xyuas kev noj qab haus huv rau cov kev ua ub ua no uas tau txais kev tso cai los ntawm kev cai lij choj
   • Rau nom tswv cov kev ua hauj lwm tshwj xeeb xws li kev ua tub rog, kev saib xyuas kev ruaj ntseg hauv teb chaws, thiab cov kev pab cuam pov thaiv thawj pwm tsav teb chaws
 • Kev teb rov qab rau cov kev foob thiab cov kev nqis tes raws li kev cai lij choj.
  • Peb tuaj yeem faib tawm tau cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv hais txog koj raws li tsev hais plaub li lus txib los sis lus txib fab kev kav tswj, los sis raws li daim ntawv hu mus ntsib tsev hais plaub.

Peb Cov Luag Hauj Lwm

 • Kev cai lij choj teeb tseg tias kom peb ceev cia qhov kev ntiag tug thiab kev ruaj ntseg ntawm koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv uas tau txais kev pov thaiv.
 • Peb yuav qhia rau koj paub tam sim ntawd yog tias muaj qhov kev yuam cai uas tej zaum yuav muaj feem cuam tshuam tsis zoo rau qhov kev ntiag tug los sis kev ruaj ntseg ntawm koj cov ntaub ntawv.
 • Peb yuav tsum ua raws li cov luag hauj lwm thiab kev siv yam yog ntiag tug uas rau piav qhia nyob rau hauv daim ntawv ceeb toom no thiab muab daim theej tawm rau koj.
 • Peb yuav tsis siv los sis faib tawm koj cov ntaub ntawv dhau ntawm qhov tau piav qhia rau ntawm no tshwj tsis yog koj sau ntawv qhia tias peb tuaj yeem ua tau.Yog tias koj qhia tias peb tuaj yeem ua tau, ces tej zaum koj yuav hloov siab thaum twg los tau.Sau ntawv qhia rau peb paub yog tias koj hloov siab.

Rau cov ntaub ntawv kev paub ntxiv saib: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html.


Minnesota Tsab Cai Hais Txog Ntaub Ntawv Sau Tseg Txog Kev Noj Qab Haus Huv (Minnesota Health Records Act, MHRA) teeb tseg ntau cov ciam txwv ntxiv rau cov kev nthuav tawm nyob rau hauv cov hauv kev txuas mus no:

 • Neeg mob cov kev muaj cai: Feem ntau lawm MHRA muab qhov kev muaj cai rau cov neeg mob kom tuaj yeem nkag mus siv tau cov ntaub ntawv sau tseg txog kev noj qab haus huv thaum thov.Dhau li no lawm, cov kws pab kho mob yuav tsum muab daim ntawv sau ceeb toom txog lawv cov kev siv cov ntaub ntawv sau tseg txog kev noj qab haus huv thiab daim ntawv sau ceeb toom txog neeg mob cov kev muaj cai nkag mus siv tau lawv cov ntaub ntawv sau tseg.
 • Kev nthuav tawm cov ntaub ntawv sau tseg txog kev noj qab haus huv: Raws li MHRA, tej zaum cov ntaub ntawv sau tseg tsuas raug nthuav tawm rau tog neeg thib peb uas muaj daim ntawv kev pom zoo uas tau kos npe thiab rau hnub tim xwb los sis raws li qhov tshwm sim tawm los ntawm qhov kev tso cai tshwj xeeb nyob rau hauv kev cai lij choj.Feem ntau lawm daim ntawv kev pom zoo uas tau kos npe thiab rau hnub tim yuav muaj kev siv tau mus ntev li ib xyoos tshwj tsis yog hais tseg ua lwm yam.
 • Cov Kev Raug Nplua: Tej zaum Minnesota cov kws pab kho mob yuav ntsib qhov kev nqis tes kev tawm ntawv tso cai los sis qhov kev lav ris rau kev ua txhaum cai vim ua tsis tau raws li MHRA.Tej zaum cov kev yuam cai MHRA yuav yog qhov tsim ua rau muaj kev nqis tes qhuab qhia los ntawm Pab Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Fab Kev Kho Mob.Dhau li no lawm, tej zaum tus kws kuaj mob yuav muaj kev lav ris rau cov kev puas tsuaj, cov nqi, thiab cov nqi kws lij choj yog tias tus kws kuaj mob nthuav tawm cov ntaub ntawv sau tseg fab kev kho mob uas yuam cai MHRA.

Peb yuav tsis muab ua lag luam los sis muag cov ntaub ntawv ntiag tug.Hnub Tim Muaj Kev Pib Siv Tau Daim Ntawv Ceeb Toom 9/20/20

Tus Tub Ceev Xwm Saib Xyuas Kev Ntiag Tug: Dr. Julie Amaon, Medical Director [email protected] (320) 905-9921

Cov Kev Hloov Pauv Cov Cai Ntawm Daim Ntawv Ceeb Toom No
Peb tuaj yeem hloov pauv tau cov cai ntawm daim ntawv ceeb toom no, thiab cov kev hloov pauv yuav siv tau rau txhua cov ntaub ntawv uas peb muaj hais txog koj.Yuav muaj daim ntawv ceeb toom tshiab thaum thov, nyob rau hauv peb lub chaw ua hauj lwm, thiab nyob rau hauv peb lub vev xaib.

Kev muaj cai theej tawm thiab kev theej tawm; 2024Just The Pill.Txwv Tsis Pub Yuam Txhua Txoj Cai.